Föräldralediga pappor : en intervjustudie om pappors tankar om föräldraledighet och upplevelser av bemötande och information på barnavårdscentraler

Detta är en Kandidat-uppsats från Uppsala universitet/Institutionen för folkhälso- och vårdvetenskap; Uppsala universitet/Institutionen för folkhälso- och vårdvetenskap

Sammanfattning:

Syfte: Att undersöka föräldralediga pappors tankar om att vara föräldralediga samt deras upplevelse av bemötande och information från specialistsjuksköterskor vid besök på barnavårdscentraler. Metod: Explorativ kvalitativ intervjustudie. Semistrukturerade intervjuer genomfördes med nio förstagångspappor som valdes genom målinriktat bekvämlighetsurval. Kvalitativ innehållsanalys användes för analys av data. Resultat: Alla pappor var nöjda över sitt val att vara föräldralediga. De flesta uppgav att kontakten med barnet ökade och att relationen stärktes. Upplevelsen av föräldra-ledigheten beskrevs med ord som spännande, roligt, mysigt och häftigt. Högt ställda förväntningar på vad papporna skulle hinna med under ledigheten resulterade i en tuff första period där de fick omvärdera tillvaron för att trivas. De negativa upplevelser som lyftes fram var en känsla av isolering och en känsla av att ställas utanför sin omvärld när papporna var hemma med barnet. Uppdelning av föräldradagar mellan föräldrarna var ett gemensamt beslut som föll sig naturligt. Bemötande och information på barnavårdscentraler upplevdes professionellt, kunnigt och relevant. Slutsats: Att vara pappaledig innebär en mängd känslor och upplevelser som är unika. Det upplevs som en ynnest att få ta del av sitt barns liv och fördjupa sin relation till barnet. Pappor upplever bemötande och information på barnavårdscentraler som kompetent och relevant. Trots att det finns svårigheter under pappaledigheten överväger alltid det positiva. 

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)