Avslöjad av ditt kroppsspråk? : Kroppsspråkets betydelse vid bedömning av lögn

Detta är en Kandidat-uppsats från Mälardalens högskola/Akademin för hållbar samhälls- och teknikutveckling

Författare: Therese Gonzalez; [2010]

Nyckelord: Nonverbal behavior; detecting deception;

Sammanfattning:

Inom yrken som polis tullbevakare och säkerhetskontrollant är det av stor betydelse att kunna avgöra när en person ljuger eller talar sanning. Forskning har visat att personer som arbetar i dessa yrken såväl som studenter, tenderar att basera sin bedömning av lögn på stereotypa uppfattningar. Studiens syfte var att undersöka kroppsspråkets betydelse vid bedömning av lögn. Deltagare var 20 säkerhetskontrollanter, 6 tullbevakare, 31 poliser och 26 personer med övriga yrken varav 42 män. Deltagarna fick svara på en enkät om kroppsspråkets betydelse. Resultatet visar att deltagarna baserar sin bedömning på stereotypa uppfattningar om vad som indikerar lögn. Säkerhetskontrollanterna och tullbevakarna skattade sin egen förmåga att upptäcka en lögn högre än både poliser och övriga yrkesarbetare, och poliser svarade i större utsträckning att de tittade efter tecken utöver kroppsspråket i sin bedömning. Fler studier om vad som verkligen indikerar lögn är nödvändiga för att undvika bedömningar som baseras på stereotypa uppfattningar.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)