BRANDTEKNISK RISKVÄRDERING AV GALLERIA BOULEVARD I KRISTIANSTAD

Detta är en L3-uppsats från Lunds universitet/Avdelningen för Brandteknik

Sammanfattning: I denna rapport har brandsäkerheten på Galleria Boulevard utvärderats. Skyddsmålet i rapporten är att ingen av besökarna i köpcentret ska komma till skada i händelse av brand och fokus har därför legat på personsäkerheten. Vid behov har förslag på åtgärder presenterats. Gallerian är byggd 2014 och består av en galleriadel, garage samt en biosalong. I denna rapport har endast galleriadelen utvärderats. Det befintliga brandskyddet i Gallerian är väl utvecklat i och med att gallerian är nybyggd. Ett platsbesök gjordes på gallerian och med hjälp av handledare diskuterades potentiella brandscenarier. Två scenarier valdes ut som dimensionerade eftersom de utgjorde den största risken för att påverka personsäkerheten i händelse av brand. De två scenarier som valdes ut som dimensionerade var brand på Coop City samt Team Sportia. Resultaten är baserade på handberäkningar och simuleringar i FDS och Argos. Utrymningssimuleringar har gjorts i Pathfinder. Kritiska nivåer är bestämda utifrån Boverkets regler om kritiska förhållanden. De parametrar som har undersökts är brandgaslagrets höjd, sikt, strålning och temperatur. Beräkningar och simuleringar som genomfördes visade att inga kritiska förhållanden uppnåddes. De slutsatser som dragits utifrån undersökta scenarion är att personsäkerheten i händelse av brand är god, men att vissa avvikelser förekom.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)