Brandteknisk riskvärdering av Tryckeriet 14 i Stockholm

Detta är en L3-uppsats från Lunds universitet/Avdelningen för Brandteknik

Sammanfattning: Följande rapport är skriven som en del i kursen Brandteknisk riskvärdering på Brandingenjörsprogrammet vid Lunds Tekniska Högskola. Författarna till rapporten har tilldelats objektet, Tryckeriet 14. Lokalerna i byggnaden hyrs ut till olika fristående skolor. Byggnaden ligger i Stockholm och består av sex våningsplan, där utbildningsverksamhet bedrivs på fem av dessa plan. Skolorna i huset har en stor gemensam matsal som på helger fungerar som dansbandsklubb. Rapportens syfte är att analysera om brandskyddet i byggnaden är tillräckligt, för att kunna garantera en säker utrymning vid händelse av brand. Målet med rapporten är därmed att utifrån en riskanalys, bedöma om åtgärder krävs för att kunna säkerställa en utrymning. Efter en grovanalys kunde tre värsta troliga scenarier väljas ut för att analyseras vidare i en riskanalys. Till dessa tre scenarier antogs en representativ brand som ett givet antal personer skulle utrymma från. De tre scenarierna är scenbrand på dansbandsklubben Dans In, brand i sopkärl på Sprint-gymnasiet samt soffbrand på Lernia SFI. Simuleringsprogrammen FDS och Simulex användes för att genomföra en riskanalys. Simulex användes för att simulera hur lång tid det krävs för att utrymma personer i de berörda lokalerna. Denna tid jämfördes sen med tid till kritiska förhållanden uppstår, genom resultat från FDS. Målet är att skillnaden i dessa tider ska vara noll eller positiv för att säkra en trygg utrymning. Riskanalysen fastställde att personsäkerheten i samtliga scenarier inte var tillräckligt. Vid analys av utrymningen på scenariot Lernia SFI, kunde ingen av personerna garanteras en säker utrymning. För att garantera en säker utrymning för de utredda scenarierna ges ett antal åtgärdsförslag. Åtgärder som skall genomföras för att säkerställa en trygg utrymning: • Samtliga större sopkärl i korridorerna skall bytas ut mot mindre sopkärl av metall. • I matsalen skall det lilla rummet tas bort och två extra utrymningsdörrar ut mot altanen installeras, samt reducera antalet personer till 250. Ett alternativ skulle vara att även installera en brandgasfläkt utöver de ovan nämnda åtgärderna. Där personantalet reduceras från 400 till 350 personer. • Soffan och fåtöljerna i korridoren på SFI skall bytas ut mot möbler med mindre stoppning eller ingen stoppning alls. • Hållmagnet kopplad till branddetektor som automatiskt stänger dörren mellan SFI och trapphuset vid brand skall installeras. • Avspärrningstejp i trapphuset på SFI skall tas bort. Åtgärder som generellt skall genomföras i hela byggnaden: • Alla dörrar som vetter ut mot huvudtrapphuset och övriga brandceller skall vara försedda med hållmagneter kopplad till branddetektor som automatiskt stänger dörrarna vid brand.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)