Kvinnors upplevelser efter mastektomi vid bröstcancer : En litteraturöversikt

Detta är en Kandidat-uppsats från Ersta Sköndal Bräcke högskola/Ersta Sköndal högskola/Institutionen för vårdvetenskap; Ersta Sköndal Bräcke högskola/Ersta Sköndal högskola/Institutionen för vårdvetenskap

Sammanfattning: Bakgrund:Bröstcancer är den vanligaste cancerformen hos kvinnor globalt. Ett behandlingsalternativ för bröstcancer är mastektomi, vilket innebär att delar alternativt hela det drabbade bröstet opereras bort. Behandlingen medför förändringar i kvinnornas liv. Författarna vill med denna litteraturöversikt skapa en ökad förståelse för denna patientgrupps upplevelser. Syfte: Syftet med litteraturöversikten var att beskriva kvinnors upplevelser efter mastektomi vid bröstcancer.  Metod: En litteraturöversikt gjordes med tio vetenskapliga artiklar hämtade från tre databaser: CINAHL Complete, MEDLINE och PsycINFO. Åtta artiklar var kvalitativa och två artiklar var kvantitativa. Det insamlade datamaterialet tematiserades enligt en beskrivning av Friberg. Ur analysen framträdde tre teman. Resultat: Resultatet presenteras i tre teman: En förändrad kroppsbild och identitet, sexualitet och relationer samt stöd. Resultatet visade att upplevelsen efter mastektomin var emotionellt påfrestande och att detta hade en varaktig påverkan på flera domäner i kvinnornas liv.  Diskussion: Författarna diskuterade kvinnornas upplevelser efter mastektomin och hur upplevelserna kan förstås utifrån Katie Erikssons teori om hälsa, vårdande och lidande. Författarna har använt sig av egna reflektioner samt aktuell forskning för att styrka fynden i resultatet. 

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)