Att ta ställning

Detta är en Magister-uppsats från Malmö högskola/Fakulteten för hälsa och samhälle (HS)

Sammanfattning: Socialstyrelsen, i sin roll av tillsynsmyndighet för den läkemedelsassisterade opiatvården, utfärdar riktlinjer för detta arbete. Av dessa framkommer vissa skyddsfaktorer av särskild vikt, vilka har operationaliserats i en factorial survey med en randomiserad och en standardiserad vinjettkomponent. Dessa bedömdes av yrkesverksamma inom underhållsbehandling, totalt 38 personer. Materialet bearbetades genom multipel regressionsanalys. Resultatet visade att tre av variablerna - psykosocial intervention, boendesituationen samt familjen/nätverkets stöd, har ungefär lika stor påverkan på bedömningar. Variabeln för sysselsättning hade ytterst marginell påverkan. Vidare visade materialet att den arbetsplats som respondenten var yrkesverksam på var viktigare för att förstå påverkan av bedömningar än någon av ovan nämnda variabler. Detta diskuteras med hjälp av de teoretiska modellerna för återhämtningskapital, handlingsutrymme och judgement theory.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)