Från normblind till medveten : hur Norra Skogsägarna arbetar för jämställdhet

Detta är en Kandidat-uppsats från SLU/Dept. of Forest Ecology and Management

Sammanfattning: Jämställdhet är något som borde vara självklart i dagens samhälle och den generella uppfattningen är att Sverige ligger i framkant. Vad gäller jämställdhet i skogssektorn så har vi dock en lång väg kvar att gå då endast 17 % av de yrkesverksamma i den praktiska delen av det storskaliga skogsbruket är kvinnor. Skogssektorn är därmed en av de mest segregerade branscherna och kantas fortfarande av maskulina normer. Ett företag som valt att profilera sig med sitt jämställdhetsarbete är Norra Skogsägarna, som 2016 mottog ett nationellt pris för sitt jämställdhetsarbete. Genom en fallstudie med kvalitativa intervjuer har en bild av hur Norra Skogsägarna jämställdhetsarbete är uppbyggt och vad det fått för effekter i de olika nivåerna i företaget skapats. Ledordet för jämställdhetsarbetet på Norra Skogsägarna är “ledningsstyrt”, där arbetet styrs från ledningen och stor vikt ligger vid chefernas roll att driva frågan i sina arbetslag. Genom att införa jämställdhetsutbildning, en generell för alla medarbetare och sedan en fördjupad utbildning för cheferna, har de lyft frågan på arbetsplatsen och lyckats skapa en medvetenhet för vilken typ av jargong de har och vilka normer vi rör oss kring i skogssektorn. Drivkraften bakom arbetet ligger i stor utsträckning i en vilja att förändra och påverka samhället, samtidigt som det anses nödvändigt för företagets överlevnad. Vår slutsats är att det är viktigt att jämställdhetsarbetet är ledningsstyrt samt att ledningens grundtanke är god, men att det krävs ett ökat fokus på maktbegreppet i alla led.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)