Etisk reflektion för vårdpersonal - Hinder och möjligheter

Detta är en Kandidat-uppsats från

Sammanfattning: Bakgrund: Etiskt reflektionsarbete har positiva effekter på arbetsmiljö och patientvård, trots detta bedrivs det i liten utsträckning systematisk etisk reflektion inom sjukvården. Syfte: Syftet med denna studie var att identifiera faktorer som påverkar införandet av etiskt reflektionssamtal inom hälso- och sjukvården. Metod: Litteraturstudie baserad på 13 orginalartiklar publicerade på Cinahl och PubMed. Resultat: Resultatet identifierade sju teman som har effekt på införandet av etisk reflektion: Tid, förankring i organisationen, samtalsledare, diskussionsämne, gruppens sammansättning, individuella mål och förutfattade meningar kring etisk reflektion. Slutsats: Denna studie kom till slutsatsen att avsatt tid, förankring i hela organisationen, samtalsledarens kompetens och kontinuitet är avgörande faktorer när det kommer till att införa etisk reflektion inom hälso- och sjukvården.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)