Mellan okunskap och orätt – Rättsstridigt åtkommen bevisning i svensk straffrättskipning

Detta är en Kandidat-uppsats från Lunds universitet/Juridiska institutionen; Lunds universitet/Juridiska fakulteten

Sammanfattning: Den svenska straffprocessen bygger på principen om fri bevisprövning, enligt vilken det inte ska finnas några rättsliga begränsningar av vilken bevisning som får läggas fram eller normer för hur denna ska värderas. Principen omfattar även bevisning som åtkommits på ett sätt som strider mot någon lag eller rättighet. Det finns dock situationer där användningen av sådan bevisning kränker rätten till en rättvis rättegång enligt Europakonventionen. Därför har det i både doktrin och domstol argumenterats för att friheten i bevisprövningen måste inskränkas. I uppsatsen undersöks vilka krav Europakonventionen ställer avseende rättsstridigt åtkommen bevisning och hur dessa ska hanteras i svensk rätt. Undersökningen visar att användningen av rättsstridigt åtkommen bevisning som huvudregel inte är förbjuden och inte nödvändigtvis kränker rätten till en rättvis rättegång. Den avgörande faktorn är inte rättsstridigheten i sig, utan förekomsten av mekanismer som ska trygga att den tilltalade inte döms oskyldig. För att rättegången ska kunna anses rättvis måste den tilltalade ha möjlighet att bedriva ett effektivt försvar och domstolen säkerställa att bevisningen är tillförlitlig trots åtkomstsättet. Högsta domstolen har även mot bakgrund av Europakonventionens krav tagit tydlig ställning för att i Sverige ska rättsstridigt åtkommen bevisning inte avvisas. Åtkomstsättet ska beaktas genom försiktighet i bevisvärderingen, innebärande att domstolarna ska säkerställa att de har sådana förutsättningar för att värdera bevisningen att de inte riskerar att dra felaktiga slutsatser. I de fall där den tilltalades rätt till en rättvis rättegång kränks genom bevisanvändningen trots att försiktighet i bevisvärderingen har iakttagits, kan hen kompenseras genom påföljdslindring. Författarens analys är att den svenska hanteringen kan förstås i termer av en avvägning mellan intresset av att kunna utröna sanningen och rättssäkerhet för den enskilde.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)