Identifying firm-level costs in District Heating when firms can endogenously exploit variation in competitive intensity across product markets

Detta är en Kandidat-uppsats från Göteborgs universitet/Företagsekonomiska institutionen

Sammanfattning: Den svenska fjärrvärmemarknaden avreglerades år 1996 och sedan desshar det pågått en diskussion huruvida prisreglering skall återinföras ellerinte. Ett av problemen för beslutsfattare är att de har saknat viktigaekonomiska värden så som trovärdig kostnadsdata på bolagsnivå. I dennastudie estimeras fjärrvärmebolagens kostnadsnivåer, samtidigt som bolagensmöjlighet att exploatera variation i konkurrensintensitet mellanfjärrvärme- och elektricitetsmarknaderna kontrolleras för. Eftersom elmarknadenär utsatt för högre konkurrens har bolagen som erbjuderbåde fjärrvärme och elektricitet incitament att strategiskt allokera kostnaderfrån elverksamheten till fjärrvärmeverksamheten. Denna misstankeogiltigförklarar jämförelser av kostnader baserat på beskrivande data frånden svenska Energimarknadsinspektionen. Med en nearest-neighbor kovariatmatchningsalgoritm avslöjas det att bolag som förser marknadenmed både fjärrvärme och elektricitet blåser upp sina fjärrvärmekostnadermed i genomsnitt 16,00 %. Denna strategiska kostnadsmanipulation övervältrashelt på konsumenterna som tvingas att subventionera bolagens aggressivaelförsörjning. För att kringgå detta problem rekommenderas attde bolag som tillhandahåller både fjärrvärme och elektricitet underkastasprisreglering.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)