Deras problem eller våra problem? En studie i hur flyktingar framställs i media

Detta är en Kandidat-uppsats från Göteborgs universitet/Förvaltningshögskolan

Sammanfattning: Media spelar en viktig roll i konstruerandet och rekonstruerandet av människor somkategorier, vilka egenskaper och roller som tillskrivs dessa kategorier i samhället, och hur detta påverkar mottagaren av media. Sverige har historiskt sett varit ett öppet och humanitärt land men sedan hösten 2015 har det skett förändringar i igrationspolitiken och debatten kring integration, invandring, flyktingar och invandrare. Vi har i den här studien med hjälp av kritisk diskursanalys undersökt vilka skillnader vi kan identifiera i rapporteringen kring begreppet ”flyktingar”. Vi har analyserat Aftonbladets och Svenska Dagbladets rapportering i september 2015, januari 2016 och mars 2016 och sedan jämfört dessa tidsperioder. Vi kommer fram till att rapporteringen kring de begrepp som tillskrivs flyktingar förändras. Vi utgår från ”Deras problem” och ”våra problem” och hur media har presenterat flyktingarssituation som problematisk eller om problemet presenterats som Europa och EU-länders. Båda tidningarna följer samma trend att de i septembers skriver mer om ”deras problem”, i januari mer om ”våra problem” och i mars månad mer om ”deras problem” igen.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)