Kränkta troll i Svampriket - En diskursanalys av emotioner, statuspositioner och den rådande sexistiska diskursen i spelvärlden

Detta är en Kandidat-uppsats från Göteborgs universitet / / Institutionen för sociologi och arbetsvetenskap

Författare: Anette Holmström; [2018-05-21]

Nyckelord: sexism; gamingkultur; kvinnohat; emotionssociologi; diskursanalys;

Sammanfattning: Studien tar avstamp i tidigare forskning om onlinebaserat kvinnohat i spelvärlden. Tidigare studier belyser problematiken med hur kvinnor framställs i ’data-spel’ och har fokuserat på hur kvinnor i spelvärlden utsatts för hot och trakasserier. Den här studien kommer från ett diskurspsykologiskt perspektiv analysera kommentarerna som var ett svar på Makeover Friday!-artiklarna. Kvinnliga karaktärer framställs ofta objektifierande i fighting-spel och genom att göra en makeover synliggörs författaren och konstnären problematiken med sexism i spelvärlden. Studiens syfte är att från ett emotionssociologiskt perspektiv bidra till en djupare förståelse av den sexistiska diskursen som råder i spelvärlden. En ökad förståelse om vilka emotioner som är kopplade till manlig dominans i spelvärlden skulle kunna bidra med information om vilka känslor som kan tänkas ligga bakom och motiverar trakasserier och hot. För att uppnå mitt syfte ämnar jag identifiera vilka emotioner och statuspositioneringar som artikuleras i kommentarerna och hur de bidrar till att reproducera den sexistiska diskursen i spelvärlden. Resultatet indikerar att manliga hardcore-gamers artikulerar ilska och en kränkt statusposition vilken grundar sig i en känsla av maktlöshet i kombination med en känsla av att vara berättigad makt. När kvinnor belyser sexism i spelbranschen ifrågasätter de männens rätt att ensamma bestämma villkoren som gäller i spelvärlden. Därmed ifrågasätts manliga hardcore-gamers makt- och statuspositioner vilket resulterar i att manliga hardcore-gamers vidtar hot och trakasserier för att återupprätta sin förlorade status.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)