”Den måste vara cool annars blir den tjejig” : – en studie om hur förskolebarn konstruerar maskulinitet och femininitet i den fria leken.

Detta är en M1-uppsats från Luleå tekniska universitet/Institutionen för konst, kommunikation och lärande

Författare: Assal Zayer; [2019]

Nyckelord: barn; femininitet; förskola; genus; lek; maskulinitet; normer.;

Sammanfattning: Syftet med denna studie var att studera hur barns fria lek inomhus konstruerar maskulinitet och femininitet, vilka normer i relation till maskulinitet och femininitet som konstrueras och hur dessa framkommer i leken. Studien är av en kvalitativ karaktär och studiens teoretiska perspektiv grundar sig i det socialkonstruktionistiska perspektivet samt teorier om maskulinitet och femininitet. Studien är byggd på en blandning av deltagande och icke deltagande observation som metod med fältanteckningar som verktyg och hjälpmedel. Studiens resultat visar att barnen i sina egenvalda lekar konstruerar maskulinitet och femininitet utifrån könsstereotypiska normer. Resultatet tyder också på att normer konstrueras och synliggörs genom både handlingar och ett verbalt språk.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)