Polisens samverkan med socialtjänst avseende våld i nära relationer. : En kvalitativ studie om polisanställdas upplevelser av samverkan med socialtjänst.

Detta är en Kandidat-uppsats från Högskolan i Gävle/Kriminologi

Sammanfattning: Studiens huvudsyfte var att undersöka vilka faktorer polisanställda upplevde som främjande respektive hindrande för en fungerande samverkan med socialtjänst, angående arbetet som berör våld i nära relationer. Syftet var även att försöka härleda dessa till organisatoriska och organisationskulturella förhållanden. Studien baserades på kvalitativa intervjuer med sex polisanställda från ett polisområde. Intervjumaterialet analyserades med tematisk analysmetod och studiens teoretiska ansats utgick från Danermarks samverkansteori. Resultatet visade på att det fanns en gemensam uppfattning om att den samverkan som fanns fungerade bra men kan utvecklas ytterligare. Påverkande faktorer som påtalades av samtliga var perspektivförståelse och kommunikation. Utöver dessa ansågs även lagstiftning, relation, organisationsvärderingar, resurser och olika förutsättningar utifrån skilda uppdrag ha en inverkan på samverkan. Faktorer såsom lagstiftning, resurser, samt olika förutsättningar beroende på uppdrag kunde härledas till organisatoriska förhållanden. Organisationsvärderingar och stereotypa förhållningssätt kunde istället härledas till organisationskulturella förhållanden. 

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)