Second hand : Betydelsen av attityder, sociala normer och upplevd beteendekontroll på Generation Zs resa mot köp

Detta är en Kandidat-uppsats från Uppsala universitet/Företagsekonomiska institutionen

Sammanfattning: I dagens samhälle blir miljöfrågor allt viktigare och överkonsumtion av kläder är ett problem. Samtidigt som miljömedvetenheten hos dagens unga ökar, har second hand-mode blivit en växande trend. Syftet med denna studie är att undersöka hur attityder, sociala normer och upplevd beteendekontroll påverkar konsumenter inom Generation Zs köp av second hand. Detta görs genom att applicera teorin om planerat beteende på tre delar av den traditionella köpprocessen, för att ta reda emotionella värderingars inflytande. Studien baseras på intervjuer med individer i Generation Z, och kompletteras med enkätfrågor. Resultatet visar att informationssökning påverkas av sociala normer och individens attityder till second hand, där sociala normer även har en indirekt påverkan på individers attityder. Alternativutvärderingen påverkas av individens attityder men endast delvis av sociala normer. Vidare framgår det att även en individs upplevda beteendekontroll har ett inflytande över attityder samt att den upplevda beteendekontrollen är avgöranade vid köpbeslutet.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)