Sjukvårdspersonals erfarenheterav att vårda patienter med obesitas : En litteraturstudie

Detta är en Kandidat-uppsats från Röda Korsets Högskola/Röda Korsets Högskola; Röda Korsets Högskola/Röda Korsets Högskola

Sammanfattning:

Bakgrund: Obesitas har ökat med nästan 50 procent sedan 1980 och idag lever uppskattningsvis 500 miljoner vuxna människor med obesitas. Enligt forskning i västvärlden råder negativa uppfattningar om människor med obesitas vilket kan leda till diskriminering och stigmatisering. I vården behöver patienter med obesitas ofta mer omvårdnad än normalviktiga samt utrustning som är anpassad för deras storlek.

Syfte: Att beskriva vilka erfarenheter sjukvårdspersonal har av att vårda patienter med obesitas.

Metod: En litteraturstudie av 11 studier med kvalitativ och kvantitativ ansats.

Resultat: Fyra teman framkom i resultatet. Ansvar, Kunskap om obesitasbehandling, Attityder och Omvårdnad. Samtlig sjukvårdspersonal är överens om att obesitas ska behandlas och att de har ett ansvar att hjälpa patienterna. Mer kunskap gav sjukvårdspersonalen mer självförtroende att ge viktminskningsråd. De blir frustrerade och mindre optimistiska att hjälpa till när patienterna misslyckas med att gå ner i vikt. Familjen ansågs som ett viktigt stöd för att patienter ska lyckas med sin viktminskning.

Slutsats: Sjukvårdspersonal värderade kunskap om att behandla obesitas högt och mer kunskap ledde till färre negativa attityder mot patienter med obesitas.

Klinisk betydelse: Att beskriva hur sjukvårdspersonal ser på patienter med obesitas och vilka erfarenheter de har av vården med dem, kan medvetandegöra attityder, vilket kan leda till ett bättre bemötande. Färre negativa attityder kan ge en bättre atmosfär i vården.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)