Dagvattenhantering på kvartersmark: Hur motiverar man villaågare till att ta ansvar?

Detta är en Kandidat-uppsats från Malmö universitet/Kultur och samhälle

Sammanfattning: Översvämningar i samband med stora mängder regn har blivit ett stort problem i Malmö stad och orsakat stora skador hos privatpersoner och kommunen. Detta på grund av en kombination av föråldrade VA-ledningssystem, tilltagande förtätning av staden samt förändringar av klimatet. Hanteringen av dagvatten av befintliga VA-ledningssystem är inte längre hållbar vilket återkommande gör sig märkbart i olika delar av staden men en utbyggnad av dessa är inte ekonomiskt försvarbart. Genom att intervjua både privatpersoner och yrkesmässiga inom kommunen samt genom sekundäranalys av en enkätundersökning som har tillhandahållits av VA SYD har strategier utformats som kan användas för att öka intresset och motivationen hos villaägare för att enhållbar och lokal hantering av dagvatten ska bli möjlig.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)