Hemlösas Livssituation - En litteraturstudie om space, makt och motstånd

Detta är en Kandidat-uppsats från Lunds universitet/Socialantropologi

Sammanfattning: Denna kandidatuppsats i socialantropologi behandlar hemlösa och space genom en litteraturstudie av nutida verk inom ämnet. Min text visar vilka strategier som används av de med makt för att kontrollera space och vilka taktiker de maktlösa, där hemlösa inkluderas tar till för att bemöta strategierna. Uppsatsen tar även upp därtill närstående begrepp som gentrifiering och squatting samt härbärgets betydelse i sammanhanget. Det teoretiska ramverket innefattar De Certeaus distinktion mellan strategi som något makten använder och taktik som maktlösas verktyg för att bekämpa detta, jag använder mig även av Goffmans teorier om stigma och totala institutioner för att belysa den hemlöse individen samt härbärgets funktion. Foucaults teori om space och heterotopia används för att illustrera hur space har en stor betydelse i våra liv som människor, samt hur en plats har flera betydelser samt relaterar till fler platser än vad som är synligt vid första anblicken.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)