Klientens perspektiv på psykoterapi

Detta är en Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå från Ersta Sköndal högskola/S:t Lukas utbildningsinstitut

Författare: Consuelo Brandstetter Madiedo; [2014]

Nyckelord: ;

Sammanfattning:

Denna uppsats undersöker vad människor som har gått i psykoterapi, oavsett

vilken inriktning, tycker har varit viktigt i sina erfarenheter. Syftet är att,

utifrån klientens perspektiv, öka förståelsen för avgörande faktorer i en

psykoterapi.

Arbetet har en kvalitativ ansats, där intervjuer med fem vuxna har analyserats

med en tematisk metod. Tre huvudteman identifierades: a) anledning att söka

psykoterapi b) att välja att påbörja och fortsätta psykoterapi och c) effekter av

psykoterapi.

Resultaten pekar också att klienterna gör ett aktivt val när de accepterar den

hjälp som de har sökt. Betydelsen av den roll psykoterapeuten spelar framhävs

samt den terapeutiska kontakten. Den terapeutiska metod som används framstår

i jämförelse som en mindre viktig aspekt av denna kontakt. Slutligen,

psykoterapiernas effekt är ett viktigt resultat av erfarenheterna.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)