Testikellängd hos svenska alpackahanar

Detta är en Master-uppsats från SLU/Dept. of Clinical Sciences

Sammanfattning: Alpackor blir alltmer populära som ullproducenter och sällskapsdjur, både i Sverige och i övriga världen. Detta ökar kraven på ett effektivt avelsarbete, i synnerhet då alpackor av naturen har en långsam reproduktion. En viktig del i det arbetet är att kunna skilja ut och använda lovande avelshanar så tidigt som möjligt och att undvika tjuvparning med mindre lämpliga hanar. I litteraturen anges att alpackor uppnår puberteten någon gång mellan 1 och 3 års ålder, vilket är ett stort spann. Puberteten är dock en successiv process med många olika definitioner, bland annat fullt utvecklade könsorgan, libido och en viss minimikoncentration av spermier i ejakulatet. Syftet med detta arbete var att undersöka vid vilken ålder alpackahanar i Sverige kan förväntas börja producera spermier genom att mäta och använda testikellängden som en indirekt indikator på testikelns spermieproducerande förmåga, samt att undersöka om åldern var kopplad till individens hull vid denna tidpunkt. I denna studie mättes testiklarna på totalt 72 alpackahanar i åldern 1-4 år. Hullet bedömdes på dessa i enlighet med en standardiserad hullbedömningsskala. Sedan gjordes en statistisk regressionsanalys för att undersöka korrelationen mellan testikellängd, hull och ålder. Den genomsnittliga testikellängden samt dess variation i de tre åldersgrupperna 1-2 år, 2-3 år och 3-4 år var 3,4 cm (2,5-4,4), 4,3 cm (3,4-5,2) respektive 4,7 cm (4,1-5,6). Hullbedömningen visade att alpackahanarna i studien generellt hade ett hull som var medelgott eller över medelgott. Den statistiska analysen visade en korrelation mellan ålder och hull, ålder och testikellängd samt mellan hull och testikellängd. Den statistiska modellen blev dock sämre då alla tre variablerna inkluderades och den bästa modellen innehöll enbart testikellängd och ålder, inte hull. Enligt en studie kan en testikellängd på 4 cm användas som ett tröskelvärde för att indikera testikelns spermieproducerande förmåga, även om stora variationer mellan individer finns. Vi fann i vår undersökning av svenska alpackahanar att i de tre åldersgrupperna 1-2 år, 2-3 år och 3-4 år hade 27 %, 75 % respektive 100 % av hanarna uppnått en medeltestikellängd på >4 cm. Genom att tolka dessa siffror med hjälp av resultaten från en tidigare studie skulle vi kunna förvänta oss en spermieproduktion i varierande grad hos 31 %, 57 % respektive 70 % av de undersökta djuren i de tre åldersgrupperna. Resultaten indikerar alltså att det verkar finnas en stor variation i när svenska alpackahanar kan förväntas börja producera spermier, vilket stämmer överens med litteraturen. Denna variation kan inte förklaras av skillnaderna i hull, utan det finns troligen andra, t.ex. genetiska, faktorer, som är viktigare, varför mer forskning behövs. De uppmätta testikellängderna i den här studien var generellt större än de som rapporterats från Peru, men ligger däremot i linje med de som rapporterats i en studie från Australien. Dessa skillnader beror troligen på skillnader i skötsel och utfodring mellan länderna. Med tanke på den stora åldersvariationen vad gäller spermieproduktion blir rekommendationen utifrån våra resultat att mäta testiklarnas längd på unga alpackahanar för att få en indikation på deras spermieproducerande förmåga. Testikellängden bör sedan tolkas tillsammans med andra tecken på pubertet, t.ex. intresse för hondjur, för att få en uppfattning av hur långt varje individ har kommit i utvecklingen.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)