IT och IKT i förskolan : En kvalitativ studie om förskollärarens kompetens i ett pedagogiskt syfte

Detta är en Kandidat-uppsats från Högskolan i Borås/Akademin för bibliotek, information, pedagogik och IT; Högskolan i Borås/Akademin för bibliotek, information, pedagogik och IT

Sammanfattning: I denna studie undersöks IT samt IKT i förskolan. Digitala verktyg blir mer aktuellt för varje dag som går i dagens samhälle vilket även resulterar i att det blir en stor del i barns vardag. Anledningen till det valda ämnet är därför samhällets utveckling samt vilken påverkan det har hos barnen. Syftet med studien är att studera förskollärarnas åsikter kring för- respektive nackdelar med digitala verktyg i förskolan samt för att se hur pedagoger arbetar med IT och IKT på ett pedagogiskt och lärorikt sätt med barnen. Metoden som tillämpas i studien är kvalitativa intervjuer som har utförts med åtta stycken förskollärare i Västra Götaland. Den kvalitativa metoden gav studien en förståelse för förskollärarna kunskap och erfarenheter kring digitala verktyg i förskolan. Studien bearbetas även utifrån två olika teorier, den sociokulturella teorin av Lev Vygotskij samt variationsteorin. Den sociokulturella teorin handlar om att människan lär sig i det sociala samt av varandra där begreppen mediering och kunskapstillägnande är relevant. Variationsteori handlar om hur och vad barn lär sig i undervisningen och med den anledningen fokuserar variationsteorin på inlärningsobjekt och variation i undervisningen. Resultatet från förskollärarna var att olika fördelarna framfördes som framförallt det faktum att låta barnen vara en del av samhällets utveckling gällande vår digitaliserade värld och att det är barns rätt att vara delaktiga i den samt att de har rätt till den kunskapen. Ytterligare en betydande fördel var att IT och IKT är ett bra hjälpmedel i förskolan enligt samtliga förskollärare där det ges en möjlighet på ett varierat arbetssätt. De nackdelar som framförs är att digitala verktyg är tidskrävande och ett svårt ämne som kräver mycket kunskap. Förskollärarna nämnde att det var svårt att få tid att arbeta med det samt att de saknade viss kunskap som de inte kunde få utan var tvungna att åstadkomma på egen hand. Alla förskollärare nämnde dokumentation som ett sätt att arbeta med digitala verktyg samt att det är viktigt att samspela med barnen för att se en utveckling. När en förskollärare besitter de kunskaper som krävs samt är närvarande vid användandet av digitala verktyg kan en utveckling ses gällande olika ämnesområden, språk, turtagning, samspel och mycket mer.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)