Digitala verktygs funktion och meningsfullhet i undervisningen – lärares ståndpunkter och perspektiv

Detta är en Magister-uppsats från Göteborgs universitet/Institutionen för didaktik och pedagogisk profession

Sammanfattning: Syftet med denna studie är primärt att analysera lärares synpunkter och perspektiv gällande digitala verktygs funktion och meningsfullhet i klassrummet. En annan aspekt är att urskilja faktorer som inverkar på den osäkerhet som enligt tidigare forskning uttryckts gällande IKT i undervisningen. Frågeställningarna kretsar kring när och hur digitala verktyg används, vad som ligger till grund för lärares uttalade osäkerhet samt hur man kan arbeta individuellt eller organisatoriskt för en bättre IKT-implementering. Insamling av empiri har skett genom semistrukturerade intervjuer med sex grundskolelärare samt förkovring i tidigare forskning varpå resultatet har sammanställts, bearbetats och analyserats. Dels genom en tematisk analys där fyra teman presenteras men även genom tidigare forskning och teoretiska ramverk i form av modellerna TPACK och SAMR. Resultatet utgörs övergripande, med utgångspunkt i studiens fyra teman av lärares perspektiv gällande digitala verktyg i undervisningen där ett inbjudande och ett avgränsande synsätt visat sig. Det finns även en analytisk presentation av de intervjuade lärarnas definitioner och funderingar kring begreppet meningsfullhet kopplat till IKT, där en individuell, en kollegial och en allmändidaktisk nivå kunnat urskiljas. Vidare presenteras en kartläggning över aspekter som kan ha inverkan på lärares osäkerhet där motsättningar mellan ambitioner och verkliga situationer står i fokus. Slutligen presenteras resonemang hos de intervjuade lärarna gällande åtgärder de tror kan bidra till en lyckad IKTimplementering i klassrummet.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)