Digitala verktygs funktion och meningsfullhet i undervisningen – lärares ståndpunkter och perspektiv

Detta är en Magister-uppsats från Göteborgs universitet/Institutionen för didaktik och pedagogisk profession

Sammanfattning: Syftet med denna studie är primärt att analysera lärares synpunkter och perspektiv gällandedigitala verktygs funktion och meningsfullhet i klassrummet. En annan aspekt är att urskiljafaktorer som inverkar på den osäkerhet som enligt tidigare forskning uttryckts gällande IKT iundervisningen. Frågeställningarna kretsar kring när och hur digitala verktyg används, vad somligger till grund för lärares uttalade osäkerhet samt hur man kan arbeta individuellt ellerorganisatoriskt för en bättre IKT-implementering. Insamling av empiri har skett genomsemistrukturerade intervjuer med sex grundskolelärare samt förkovring i tidigare forskningvarpå resultatet har sammanställts, bearbetats och analyserats. Dels genom en tematisk analysdär fyra teman presenteras men även genom tidigare forskning och teoretiska ramverk i formav modellerna TPACK och SAMR. Resultatet utgörs övergripande, med utgångspunkt istudiens fyra teman av lärares perspektiv gällande digitala verktyg i undervisningen där ettinbjudande och ett avgränsande synsätt visat sig. Det finns även en analytisk presentation av deintervjuade lärarnas definitioner och funderingar kring begreppet meningsfullhet kopplat tillIKT, där en individuell, en kollegial och en allmändidaktisk nivå kunnat urskiljas. Vidarepresenteras en kartläggning över aspekter som kan ha inverkan på lärares osäkerhet därmotsättningar mellan ambitioner och verkliga situationer står i fokus. Slutligen presenterasresonemang hos de intervjuade lärarna gällande åtgärder de tror kan bidra till en lyckad IKTimplementeringi klassrummet.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)