Våtmarksliv : ett gestaltningskoncept för dagvattenhantering och rekreation i en anlagd våtmark

Detta är en Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå från SLU/Dept. of Urban and Rural Development

Sammanfattning: Detta examensarbete behandlar två områden relaterade till förtätning av städer och urbanisering. Det ena rör problematik kring dagvatten. Den andra rör människors minskade kontakt med naturen och ökade andel tid som tillbringas inomhus. I samband med förtätningen av våra städer ökar andelen hårdgjorda ytor. Vid plötsliga skyfall och stora regnmängder hinner inte vattnet infiltrera och rinner av som dagvatten. Höga flöden av dagvatten överbelastar ledningsnätet vilket leder till översvämningar. Dagvatten för även med sig många farliga ämnen och detta har på senare tid uppmärksammats allt mer. Trots det leds fortfarande stora mängder orenat dagvatten direkt till sjöar och vattendrag. I urbaniseringens spår syns också ett ökat behov för människor att komma bort från staden och återta kontakten med naturen. På våra breddgrader väljer dock många människor att stanna inomhus under de kalla årstiderna. Samtidigt betonar forskning att sociala aktiviteter är viktiga för den mentala hälsan under vintern då människor lättare kan bli isolerade och påverkas negativt av mörker och kyla. Att skapa möjligheter till rekreation under hela året är därför extra viktigt i de nordiska städerna. Syftet med detta arbete är att kombinera en anläggning för dagvattenhantering med rekreativa värden under vinter och sommar. I arbetet kombineras tekniska aspekter gällande dimensionering av en dagvattenanläggning med ekologiska och gestaltningsmässiga aspekter. För arbetet har tre huvudmetoder använts: Kunskapsinsamling via både litteratur och via sökningar i databaser, beräkning av flöden och dimensionering inför utformning av våtmarken samt undersökande skissarbete gällande den estetiska utformningen av platsen. Arbetet redogör för olika problem inom ämnet dagvatten och berör även hur nederbörden förväntas förändras med pågående klimatförändringar. I förstudien klargörs vilka tekniska, biologiska och estetiska aspekter, som bör tas i beaktning vid utformning av anlagda våtmarker. Vidare ges en beskrivning av delar som är viktiga att ha med sig vid gestaltning för rekreation i naturområden och med hänsyn till vinter och sommar. Resultatet av arbetet är ett gestaltningskoncept förlagt till en plats i Gävle som visar hur en våtmark för rening och fördröjning av dagvatten kan se ut för att samtidigt erbjuda rekreation under vinter såväl som sommar. Gestaltningskonceptet är även tänkt att kunna användas på andra platser. I arbetet kom vi fram till att för att kombinera de två intresseområdena dagvattenrening och rekreation krävs noggranna avvägningar där olika tekniska -, biologiska- och estetiska värden ibland står i motsats till varandra. Vidare fick vi insikt i hur stora ytor som krävs för att ta hand om dagvatten från ett visst avrinningsområde. Slutligen uppmärksammades vi på vinsterna med att anlägga en våtmark i en tätortsnära miljö, där våtmarken förutom att rena dagvatten även utgör habitat för många arter, bidrar till ett svalare lokalklimat samt inte minst erbjuder en stadsnära naturupplevelse under både vinter och sommar.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)