Äldreomsorgens ledarskap under en pandemi : En kvalitativ studie om de organisatoriska förutsättningarna för ett ledarskap i kris avseende enhetschefer i offentlig förvaltning

Detta är en Kandidat-uppsats från Malmö universitet/Institutionen för Urbana Studier (US)

Författare: Anna Silver; [2021]

Nyckelord: ;

Sammanfattning: Syfte och frågeställningar: Huvudsyftet med studien var att granska de organisatoriska förutsättningarna för äldreomsorgens ledarskap i kommunal regi kopplat till coronakrisen. Studien har undersökt enhetschefer inom kommunal äldreomsorgs uppfattning av deras förutsättningar för ett gott ledarskap i den rådande coronakrisen. Uppsatsens frågeställning är Vilka organisatoriska förutsättningar finns för enhetschefer i att leda arbetet i kommunal äldreomsorg genom en pandemi? Metod: För att förstå de organisatoriska förutsättningarna för ledarskapet i en kris användes en kvalitativ forskningsmetod i form av semistrukturerade intervjuer med en induktiv ansats där observationerna från intervjuerna legat till grund för det resultat studien har presenterat. Insamlingen av data utgick från intervjuer med nio enhetschefer i kombination av resultat från tidigare forskning.  Resultat och analys: De teman och begrepp som framkom i undersökningen var närvaro, tydlighet, situationsanpassat ledarskap, betydelsen av den egna chefen, närhet till ledning och politik, administrativ avlastning för coronahantering och stöd genom kollegor.  Diskussion och slutsats: Slutsatsen kommer fram till att åtta av de nio enhetscheferna upplever att de haft det organisatoriska stöd de behövt för att kunna utföra sitt arbete. De flesta har haft ett bra stöd från den egna chefen och alla har haft olika former av administrativ avlastning för sitt arbete. Många har funnit stöd genom chefskollegor och man har avlastat varandra i arbetet kopplat till coronapandemin. Studien kommer fram till att många av de organisatoriska förutsättningarna som enhetscheferna för äldreomsorgen upplever är olika former av socialt stöd.  Nyckelord: Kommunal äldrevård, coronapandemi, socialt stöd, organisatoriska förutsättningar och kvalitativ studie

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)