Hard data or Heart data : En utvärdering av den autoetnografiska metoden

Detta är en Kandidat-uppsats från Mälardalens högskola/Akademin för hälsa, vård och välfärd

Sammanfattning: Denna studie ämnar beskriva samt utvärdera den autoetnografiska metoden. Studiens centrala fråga är om den autoetnografiska metoden är användbar inom sociologisk forskning. Den autoetnografiska metoden är en kontroversiell metod som anklagats för att vara postmodern, relativistisk och sakna vetenskaplig grund. Utvärderingen visar att en del av kritiken som riktas mot de introspektiva och konstnärliga studierna sker på goda grunder. Vidare visar utvärderingen att kritiken som är relaterad till att autoetnografiska studier skulle strida mot vetenskapliga principer i mångt och mycket kan hanteras av autoetnografiska forskare. Sammanfattningsvis visar uppsatsen att autoetnografin med sitt epifaniska fokus är användbar inom sociologin. Jag hävdar att metoden kan bidra med kunskap inom främst emotionssociologisk forskning.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)