Synnerligen ömmande omständigheter - En fara för rättssäkerheten i asylprocessen?

Detta är en Magister-uppsats från Göteborgs universitet/Juridiska institutionen

Författare: Agnes Lönnroth Himmelman; [2013-04-08]

Nyckelord: ;

Sammanfattning: Uppsatsen behandlar paragrafen om synnerligen ömmande omständigheter i utlänningslagen 5 kapitel 6 § och dess problematik. Bestämmelsen kan vålla gränsdragningsproblem och skönsmässiga bedömningar då innebörden inte är helt entydig. I uppsatsen görs därför en utredning av förarbeten, praxis och doktrin som behandlar paragrafen innebörd och gränsdragning för att se om dessa stämmer överens. Det görs även en ”stickprovsundersökning” av målen på detta område från Migrationsdomstolen i Göteborg. Dessa undersökningar leder fram till en diskussion om paragrafens förenlighet med rättssäkerheten och förslag på eventuella förbättringar.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)