”Kommunikation är komplicerat!” Tre elevhälsoteams upplevelser av kommunikation och samverkan med arbetslag i skolan

Detta är en Magister-uppsats från Göteborgs universitet/Institutionen för pedagogik och specialpedagogik

Sammanfattning: Elevhälsoteamen ska arbeta tätt med arbetslagen på skolorna och har ett övergripande ansvar för skolans hälsofrämjande och förebyggande arbete. Tyvärr går mycket av tiden åt till åtgärdande insatser. Tidigare forskning beskriver hur skolor traditionellt sett lägger fokus på individens svårigheter i stället för att ifrågasätta undervisningsmetoden. Den visar också på de stora krav som en skolorganisation har i att utforma elevhälsoteam utifrån samverkansperspektiv där tydliga roller, god dialog och förståelse måste ligga som grund. Forskning visar även att kommunikation och samverkan mellan professioner är komplext och att det krävs en samsyn kring skolans uppdrag för att lyckas. Syftet med studien var att undersöka hur elevhälsoteam på några skolor upplever att kommunikation och samverkan fungerar med arbetslagen på den egna skolan. Med utgångspunkt i skollagen (SFS 2010:800) och elevhälsoteamets uppdrag med fokus på hälsofrämjande och förebyggande insatser har följande frågor ställts: • Vilka upplevelser har elevhälsoteamen av hur kommunikation och samverkan med skolans arbetslag fungerar? • Hur arbetar elevhälsoteamen för att kommunikation och samverkan med arbetslagen ska fungera? • Vilka utmaningar finns i kommunikationen och i samverkan mellan elevhälsoteamen och arbetslagen på skolan? • Vilka utvecklingsfrågor upplever elevhälsoteamen att de behöver arbeta vidare med när det gäller kommunikation och samverkan med arbetslagen? Studiens har sin utgångspunkt i en livsvärldsfenomenologisk ansats. Livsvärlden är den verklighet som elevhälsoteamen möter men även delar med arbetslagen. Den teoretiska kärnan i studien utgår från elevhälsoteamens upplevelser. I studien har kvalitativa, strukturerade fokusgruppsintervjuer använts som metod. Fokusgruppsintervjuer har genomförts med tre elevhälsoteam som utgått från en intervjuguide innehållande sex nyckelfrågor utformade utifrån syfte och forskningsfrågorna. Intervjuerna har transkriberats och analyserats för att få fram elevhälsoteamens upplevelser. Studiens resultat visar att elevhälsoteamen upplever att kommunikation och samverkan med arbetslagen fungerar, men att mycket behöver utvecklas. Den största utmaningen är att få tillräckligt med tid för kommunikation och samverkan med arbetslagen, vilket påverkas av organisatoriska förutsättningar. Missförstånd, informella samtal och åtgärdande insatser blir resultatet av bristande organisatoriska förutsättningar. Bättre förutsättningar för samtal och möten kan, enligt elevhälsoteamen, leda till en gemensam förståelse och samsyn kring elevhälsouppdraget på skolan. Det mest framträdande utvecklingsområdet som elevhälsoteamen lyfter är att utveckla det förebyggande och hälsofrämjande arbetet.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)