Ta tag i min hand, hjälp mig ut : Sjuksköterskors erfarenheter av stödjande samtal inom psykiatrisk öppenvård

Detta är en Magister-uppsats från Linköpings universitet/Institutionen för medicin och hälsaLinköpings universitet/Medicinska fakulteten; Linköpings universitet/Institutionen för medicin och hälsaLinköpings universitet/Medicinska fakulteten

Sammanfattning: I Sverige lever mellan 20- 40 procent av befolkningen med en psykisk ohälsa. Behandlingen av psykisk ohälsa, utifrån en humanistisk människosyn, inriktar sig på en hälsofrämjande process genom att stödja och stärka individen genom stödjande samtal. Syfte; Syftet med denna studie var att beskriva sjuksköterskors erfarenheter av stödjande samtal inom psykiatrisk öppenvård. Metod; En kvalitativ studie genomfördes där data samlades in med hjälp av semistrukturerade intervjuer av sjuksköterskor inom psykiatrisk öppenvård. Data analyserades med hjälp av en konventionell innehållsanalys. I studien inkluderades totalt 12 sjuksköterskor. Resultat; Stödjande samtal beskrevs av sjuksköterskorna som en viktig och bärande del i relationen mellan sjuksköterska och patient inom psykiatrisk vård. Arbetslivserfarenhet och tillgänglighet beskrevs som betydande faktorer för stödjande samtal. Konklusion; Det fanns en upplevd otydlighet av innehåll och mål med stödjande samtal hos sjuksköterskorna. Otydliga riktlinjer för stödjande samtal kan leda till att sjuksköterskorna blir stressade. Rutiner och struktur är viktiga faktorer och det kan medföra att sjuksköterskorna blir mer stresståliga och finner en ökad trygghet i att utföra stödjande samtal.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)