Faktorer som påverkar perioperativ oro & ångest hos patienten : En strukturerad litteraturöversikt

Detta är en Magister-uppsats från Linnéuniversitetet/Institutionen för hälso- och vårdvetenskap (HV)

Sammanfattning: Bakgrund: Den perioperativa omvårdnaden sker ofta i det dolda eftersom operationsavdelningen ligger åtskild från övrig verksamhet på sjukhuset. Denna omvårdnad bör utföras personcentrerat, där patienten ses som en unik individ. Genom att lära känna patienten kan eventuell preoperativ oro och ångest identifieras och lindras. Den preoperativa oron leder utöver ett psykiskt obehag till fysisk påverkan som ökar risken för en rad postoperativa komplikationer. Syfte: Syftet var att beskriva de faktorer som påverkar patientens upplevelse av perioperativ oro och ångest. Metod: En strukturerad litteraturöversikt med induktiv ansats. Totalt inkluderades åtta artiklar i översikten. Resultatet analyserades enligt Braun och Clarkes modell för tematisk analys.  Resultat: Analysen resulterade i tre teman: Den intraoperativa fasen, Att känna tillit och Livet efter operationen, dessa teman hade i sin tur totalt tio subteman . Många faktorer kunde leda till oro och ångest hos patienten, exempelvis operationsmiljön, brist på information, känslan av att inte bli sedd och förstådd av vårdpersonalen samt funderingar över hur framtiden skulle bli . Slutsats: Genom en personcentrerad omvårdnad, och därigenom mindre oro och ångest preoperativt, så gynnas patienter av minskat lidande och lägre risk för komplikationer. För vårdgivaren kan det innebära ekonomisk vinning då det leder till kortare vårdtider.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)