Svenska konsumenters inställning och betalningsvilja för produkter skapade av marint plastavfall

Detta är en Kandidat-uppsats från Göteborgs universitet/Företagsekonomiska institutionen

Sammanfattning: Bakgrund: Den utbredda plastanvändningen har möjliggjorts av sjunkandeproduktionskostnader, vilket lett till lägre priser och ökad konsumtion av plastartiklar. Detta,tillsammans med bristande avfallshantering, resulterar i att åtta miljoner ton plast årligenhamnar i världshaven. Ett av de länder med störst årlig konsumtion är Sverige, ett land somofta ses som förebilder vad gäller hållbarhet och avfallshantering. Det finns flertalet initiativ iSverige, som jobbar med att utveckla och förbättra återvinningen av marint plastavfall ochden svenska befolkningen anses ofta vara mer medvetna om klimatförändringar och handlarutifrån detta än andra länder.Syfte: Detta arbetets syfte är att undersöka inställningen hos svenska konsumenter och derasbetalningsvilja för produkter skapade av återvunnet marint plastavfall.Metod: Forskningen har genomförts genom att kombinera existerande litteratur ochforskning med insamlad data från en enkät. Denna enkät innehåll ett unikt experiment, där desvarande presenterades med tre produkter skapade av plast och fick mer information kringmaterial för varje avsnitt (se appendix 1.1-1.6) Experimentet följdes sedan av följdfrågor föratt samla ytterligare information om attityder och uppfattningar kring ämnet.Resultat: Enkäten visade på en medvetenhet och oro kring klimatförändringarna, framföralltkring plast i haven, och betalningsviljan ökade när de svarande presenterades för informationom återvunnet materialet. Den största ökningen skedde mellen produkter skapade avjungfruplast och produkter skapade av återvunnen plast, där parametern kring att denåtervunna plasten var marint plastavfall inte hade samma betydelse. Dock fanns där enökning.Slutsats: Studien kommer fram till att svenska konsumenter är villiga att betala ett högre prisför produkter skapade av återvunnen plast, i relation till produkter skapade av jungfruplast.Vidare är attityden gentemot återvunnet material positiv, även om det finns en viss oro förförsämrad kvalitet.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)