Fysioterapeuters syn på orsaker till skador samt hur dessa kan förebyggas, inom svensk elitfotboll - en intervjustudie

Detta är en Kandidat-uppsats från Uppsala universitet/Fysioterapi; Uppsala universitet/Fysioterapi

Sammanfattning: Bakgrund: Fotboll är en av världens största idrotter och står för en stor del av alla sportrelaterade skador. Skadorna kan leda till nedsatt hälsa, kostnader för samhället samt slutet av en spelarkarriär. Hittills har forskningen främst fokuserats på träning när det gäller skadeförebyggande åtgärder. Det finns även andra faktorer som kan minska skaderisken men som i dagsläget inte utforskats i samma utsträckning. Syfte: Syftet var att undersöka uppfattningar och erfarenheter, hos fysioterapeuter till elitfotbollslag, rörande orsaker till skador samt viktiga komponenter för skadeförebyggande arbete inom elitfotboll. Metod: Studien har en kvalitativ ansats med deskriptiv design. Fem semistrukturerade intervjuer genomfördes och bearbetades genom en kvalitativ innehållsanalys. Resultat: Inom ”Orsaker till skador” identifierades fem kategorier; ”Fysisk belastning”, ”Psykisk- och social press”, ”Tränartyp”, ”Spelsituation” och ”Social situation”. ”Komponenter för skadeförebyggande arbete” genererade sex kategorier; ”Lagets resurser”, ”Planera belastning”, ”Kommunikation mellan medicinska teamet, tränarna och spelarna”, ”Utbildning av medicinska teamet, tränarna och spelarna”, ”Hitta balans i spelarnas vardag” och ”Hur spelarna mår fysiskt och psykiskt”. Konklusion: Flera aspekter påverkar uppkomsten av skador och därav behöver flera komponenter tas i beaktning vid förebyggandet av dessa. Vidare studier behövs för att täcka in ytterligare områden och för att kunna dra slutsatser om vilka av de möjliga komponenterna som bör prioriteras.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)