The school in Sweden and Ireland, A comparative study of the school system in Sweden and Ireland; Skolan i Sverige och Irland, en studie som jämför skolsystemet i Sverige och Irland

Detta är en Uppsats för yrkesexamina på grundnivå från Malmö högskola/Lärarutbildningen (LUT)

Sammanfattning: Denna uppsats innehåller fyra huvuddelar. Den första delen ämnar att presentera delar av det svenska och irländska skolsystemet med förklaringar av nivåer, ålder och nuvarande läroplan och kursplaner.Den andra delen visar resultat av en undersökning gjord av de styrande organen inom utbildningsområdet in varje land. Ansvarsområden för departement, organisationer och verk presenteras tillsammans med motioner och reforminitiativ.Den tredje delen ger en presentation och en diskussion av relevant litteratur som relaterar till skolpolitiken i Sverige och på Irland. Nyckelorden i denna del är: skolutveckling, skolförbättring och lärarledarskap.I den fjärde delen av uppsatsen presenterar jag resultatet av en studie med lärare i Sverige och Irland. Tio lärare, fem från vart land, som jobbar på grundskola och gymnasium, har svarat på frågor angående deras jobb och deras lands skolpolitik. Deras svar har sedan jämförts med andra och tredje delen av uppsatsen samt med varandras nationaliteter. Slutligen ger en femte del en summering, sammanfattning och reflektion av arbetet i sin helhet.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)