Skapande verksamhet i socialt arbete En översiktsanalys

Detta är en Uppsats för yrkesexamina på grundnivå från Mittuniversitetet/Avdelningen för socialt arbete

Författare: Helén Ögren; [2014]

Nyckelord: ;

Sammanfattning: Tidigare forskning om skapande verksamhet i socialt arbete berör ofta bara en form av skapande, riktad till en specifik målgrupp som exempelvis konst eller trädgårdsodling för gruppen psykisk ohälsa eller teater för gruppen funktionshindrade. Denna studie syftar till att undersöka hur skapande verksamhet, oavsett form fungerar som metod i socialt arbete. Skapande verksamhet i socialt arbete, är en kvalitativ studie som bygger på deltagares upplevelser av att använda sig av skapande metoder, inom det sociala arbetets verksamhetsfält. Studiens teori utgår ifrån analysmetoden grounded theory och bygger på intervjumaterial ifrån fyra fokusgrupper som representerar olika sociala verksamheter i Sverige. Bättre självförtroende, identitetsskapande och lättare integration i samhället är några av slutsatserna som presenteras.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)