Nyckeln till integration : -       En kvalitativ studie om invandrarkvinnors situation på den svenska arbetsmarknaden

Detta är en Kandidat-uppsats från Uppsala universitet/Sociologiska institutionen; Uppsala universitet/Sociologiska institutionen

Sammanfattning: Invandrarkvinnor har haft störst svårigheter att integreras på den svenska arbetsmarknaden och är därför arbetslösa i större utsträckning än jämförbara grupper. Den här studien syftar till att undersöka hur invandrarkvinnor upplever sina möjligheter att komma in på arbetsmarknaden samt att undersöka vilka eventuella hinder och speciella förutsättningar i etableringsprocessen som dem upplever. Som en del av detta undersöker vi hur invandrarkvinnor upplever att myndigheterna hjälpt dem att integreras i arbetslivet. Studien baseras på en kvalitativ ansats i form av intervjuer med invandrarkvinnor från mellanöstern. Studien utgår från ett intersektionalitetsperspektiv för att förklara kvinnornas situation samt för att få en förståelse för vilka aspekter som påverkar deras etableringsprocess in på arbetsmarknaden. Resultatet visar att invandrarkvinnor upplever att de befinner sig i en svår situation på grund av att de saknar utbildning, arbetslivserfarenhet, språkkunskaper och lämplig kulturell kompetens. En viktig bakomliggande faktor är att kvinnorna är uppfostrade i hemländer med starka patriarkala strukturer vilket medför att de är djupt präglade av en traditionell kvinnoroll. Resultaten visar vidare att kvinnorna upplever att de särbehandlas på grund av att de avviker från rådande normer i det svenska samhället vilket gör att de exkluderas och diskrimineras på arbetsmarknaden. Slutligen indikerar resultaten att Arbetsförmedlingen inte har tillräckliga resurser för att ge stöd till invandrarkvinnor i en effektiv etablering på arbetsmarknaden vilket bidrar till att de drabbas av segregation och exkludering.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)