OMVÅRDNAD SOM PÅVERKAR KÄNSLAN AV TRYGGHET PREHOSPITALT - En litteraturstudie

Detta är en Kandidat-uppsats från

Sammanfattning: Bakgrund: Tidigare forskning visar på en multidimensionell aspekt av patienters tillfredsställelse med den prehospitala vården, där en medicinsk behandling av god kvalitet inte ensamt leder till ökad tillfredsställelse. Patienten behöver involveras i sin vård, samt bli bemött på ett värdigt sätt för att bli nöjd med vården. Den personcentrerade vården har som utgångspunkt att beakta patientens integritet samt att se patienten som en person och en jämbördig i vårdmötet, och utgör grunden för förståelsen för tröst och trygghet. Vid livsutmanande situationer, hotas patientens integritet vilket utmanar känslan av trygghet. Syfte: Syftet med denna litteraturstudie var att undersöka hur vårdpersonal och patienter beskrev omvårdnadsarbetets påverkan på upplevelsen av trygghet i det prehospitala mötet. Metod: Strukturerad litteraturstudie med utgångspunkt i personcentrerad vård. Resultat: Fyra huvudteman framkom, vilka var: Vårdmiljöns påverkan på trygghet, personalens roll i mötet, ett personcentrerat bemötande samt delaktighet genom kommunikation. Slutsatser: Med en social och professionell kompetens hos personalen, möjliggjordes ett holistiskt bemötande grundat på empati, lyhördhet och vänlighet, vilket ökade tryggheten i det prehospitala mötet hos såväl patienter som sjukvårdspersonal. Genom god kommunikation och information underlättades patienternas delaktighet i sin vård, vilket tillsammans med bemötandet, lade en grund för en personcentrerad omvårdnad med ett partnerskap som ingav trygghet i vårdrelationen.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)