Betydelsen av Motiverande samtal avseende livsstilsförändringar hos patienter med typ 2 diabetes : En litteraturöversikt

Detta är en Uppsats för yrkesexamina på grundnivå från Högskolan Dalarna/Omvårdnad; Högskolan Dalarna/Omvårdnad

Sammanfattning: Bakgrund: Typ 2 diabetes är ett globalt hälsoproblem som kan ge allvarliga komplikationer. Livsstilsförändringar inom fysisk aktivitet och kost kan minska risken för komplikationer och leda till viktnedgång hos patienter med övervikt eller fetma. Motiverande samtal (MI) har som syfte att öka patientens motivation. MI används som ett hjälpmedel inom hälso-och sjukvården för att motivera patienter till livsstilsförändring. Inom rådgivning har sjuksköterskan en viktig hälsofrämjande arbetsroll att motivera patienter till livsstilsförändringar avseende ökad fysisk aktivitet och kostvanor. Syfte: Att sammanställa aktuell forskning om betydelsen av MI avseende livsstilsförändringar hos patienter med typ 2 diabetes. Metod: Designen är en litteraturöversikt som grundar sig på 15 vetenskapliga artiklar. Datainsamlingen har genomförts via PubMed och Cinahl. Resultat: Tre huvudkategorier med tillhörande subkategorier framtogs. Huvudkategorierna var: Betydelsen av MI avseende kost, betydelsen av MI avseende viktnedgång och betydelsen av MI avseende fysisk aktivitet. Konklusion: Samtalsmetoden MI gav olika resultat avseende kost och fysisk aktivitet samt viktnedgång. En gemensam faktor som identifierades var att MI gav förståelse för deltagarnas aktuella livsstil tillsammans med ökad motivation.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)