Avslappning i klassrummet : En hermeneutisk studie om klassrummets yttre press och inre stress

Detta är en Uppsats för yrkesexamina på grundnivå från Kungl. Musikhögskolan/Institutionen för musik, pedagogik och samhälle

Sammanfattning: Syftet med denna uppsats är att utifrån ett hermeneutiskt perspektiv utforska på vilka sätt några högstadieelever upplever avslappning förlagd i början av några musiklektioner. Forskningsfrågorna är: Hur upplevs stunden med avslappning? Hur erfars den efterföljande lektionen? Vilka upplevelser bär de med sig från dessa stunder? I bakgrunden presenteras styrdokument och forskning kring studiero i skolan, vad stress är för något och hur den kan motverkas samt forskning om avslappning och avspänning. Som metod valdes ostrukturerade observationer och semistrukturerade intervjuer. I resultatdelen redovisas analysen av intervjuerna utifrån tre teman som utkristalliserats: avslappning kräver övning, avslappning ökar fokus samt avslappning ger medvetenhet. Gemensamt för dessa teman var att eleverna upplevde att avslappningen gav dem ökat lugn, fokus och arbetsvilja samt att de fick upp intresset för de upplevelser som avslappningsövningen kan ge. Uppsatsen avslutas med en diskussion kring resultatet i relation till det som presenterats i bakgrunden under rubrikerna övning ger effekt, avslappning och studiero samt avslappning under musiklektioner. 

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)