Upplevelser av simuleringsträning vid vård av akut sjuka barn

Detta är en Magister-uppsats från Uppsala universitet/Institutionen för kvinnors och barns hälsa; Uppsala universitet/Institutionen för kvinnors och barns hälsa

Sammanfattning: Bakgrund: Barn identifieras som en grupp som är extra känsliga för att drabbas av vårdskador. För att minska risken för vårdskador behöver personalen kunna samarbeta i team samt ha bra redskap för att kommunicera. Simulering beskrivs som en metod där träning av detta utförs i en säker miljö som efterliknar verkligheten. Syfte: Att beskriva vårdpersonals upplevelser av simuleringsträning vid vård av akut sjuka barn på barnklinik. Metod: En kvalitativ intervjustudie genomfördes på en barnklinik på ett medelstort sjukhus i Sverige. Intervjuerna analyserades med en innehållsanalys enligt Graneheim och Lundman (2004). Resultat: Deltagarna i studien uppgav att simuleringsträningen gav dem en större kännedom om vad som förväntas av dem i deras yrkesroll vid vård av akut sjuka barn. Denna kännedom gav dem en trygghet och skapade ett lugn i en akut situation med ett sjukt barn. Att träna i multiprofessionella team skapade en möjlighet för personalen att utveckla teamarbetet. Att kommunicera på ett tydligt sätt och att förmedla sina tankar var en stor lärdom från simuleringsträningen. Deltagarna uttryckte att det är under reflektionen, där de får se på film hur de agerat och sedan diskutera teamets arbete, som de lär sig mest. Slutsats: Att träna simulering gav deltagarna en större trygghet i de svåraste situationerna inom vården av akut sjuka barn. Genom förbättrad kommunikation och större kunskap om sina egna och andras uppgifter i ett team upplevde deltagarna att teamarbetet utvecklades efter simuleringsträning. De förbättrade kunskaperna kom efter att deltagarna hade genomfört ett scenario och sedan diskuterat och reflekterat över sitt agerande i reflektionen.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)