Utveckling av minitransducer för endimensionell ultraljudsavbildning

Detta är en Kandidat-uppsats från KTH/Medicinteknik och hälsosystem

Författare: Tobias Haraldsson; Anton Österberg; [2021]

Nyckelord: ;

Sammanfattning: Ultraljud är en användbar teknik för att utföra undersökningar i realtid samtidigt som det ej utsätter patienter för joniserad strålning. Det finns en potential för ultraljud att fylla ett gap på dagens marknad inom medicinsk avbildning då den kan tillämpas i mindre format. Utgångspunkten för detta arbete var att se om det går att konstruera en miniultraljudstransducer i ett tillräckligt litet format så det enkelt kan appliceras på kroppen och på så sätt kunna utföra kontinuerliga mätningar vid områden av intresse. En omfattande genomsökning av liknande projekt och vad som finns på dagens marknad genomfördes. Resultatet av studien och marknadsanalysen var att det inte fanns liknande produkter på marknaden idag, utan mycket var fortfarande under ett utvecklingsstadie. Riktningen som valdes för projektet var att konstruera en piezoelektrisk transducer. Komponenter som ingår i en sådan konstruktion är ett backing layer, en piezoelektrisk kristall, ett matching layer och elektroder som genererar ström till kristallen. Ett problem som uppstod under arbetet var konstruktionens matching layer dels då den tjocklek som eftersträvs är så liten att de blir svårt att ta fram utan mekaniska hjälpmedel, dels då den inte kunde förinstalleras på det piezoelektriska elementet. Miniultraljudstransducern testades vid två mättillfällen. Första mättillfället resulterade i signal som var svår att tyda. Det antas bero på att totalreflektion uppstått samt att instrumenten ej var korrekt inställda. Vid mättillfälle två, där samtliga fel från första mätningen hade åtgärdats så kunde den förväntade signalen avläsas. 

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)