Att leva med schizofreni : En litteraturstudie

Detta är en Kandidat-uppsats från Blekinge Tekniska Högskola/Sektionen för hälsa; Blekinge Tekniska Högskola/Sektionen för hälsa

Sammanfattning:

Bakgrunden beskriver att det i samhället finns en stereotyp av hur människor med schizofreni är. Studien behandlar begreppen kommunikation, livsvärld, sjukdomslidande och subjektiv kropp. Tidigare studier har visat att personer som lever med schizofreni kan ha problem i det sociala samspelet. Syftet med studien var att beskriva hur livsvärlden upplevs av en person med schizofreni. Metoden som användes var en kvalitativ litteraturstudie på en självbiografisk bok, skriven av en person som lever med schizofreni. Analysen inspirerades enligt Graneheim och Lundmans (2004) innehållsanalys. Resultatet utgörs av fyra huvudkategorier: en inre värld, att uppleva respekt, rädsla att förlora kontrollen och ett inre kaos. I diskussionen framkom bland annat att personen i studien kände ensamhet och utanförskap på grund av brister i det sociala samspelet.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)