HÅLLBARA STRATEGIER FÖR SME-FÖRETAG I TJÄNSTESEKTORN : En kvalitativ studie om drivkrafter och utmaningar tillatt integrera hållbarhet i företagsstrategier

Detta är en Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå från Umeå universitet/Företagsekonomi; Umeå universitet/Företagsekonomi

Sammanfattning: Hållbarhetsfrågor är ett ämne vilket är ständigt aktuellt och aldrig varit mer aktuellt än idag. Med negativa klimatförändringar som konsekvens av mänskliga aktiviteter är det mer viktigt än någonsin att motverka detta och arbeta mot en bättre morgondag. Detta uppnås genom balanserade åtgärder av miljömässig, ekonomisk och social karaktär. Teori säger att små och medelstora tjänsteföretag bör involvera sig inom hållbarhet på en strategisk nivå, genom att inkludera hållbarhet som en del av företagets kärnverksamhet - integration av hållbarhet i företagets strategi. Denna studie studerar åtta små och medelstora tjänsteföretag i Umeå. Huruvida de integrerar hållbarhet i sin respektive företagsstrategi, samt vilka drivkrafter och utmaningar som ligger till grund för integrationen. Deltagande respondenter är anställda på företagen i chefspositioner, i vissa fall också delägare till företagen - samtliga innehar en position där de deltar i företagets strategiska arbete. Studiens tvådelade problemformulering lyder: “I vilken utsträckning integrerar svenska små och medelstora tjänsteföretag hållbarhet i sin företagsstrategi?” “Vilka drivkrafter respektive utmaningar har svenska små och medelstora tjänsteföretag till att integrera hållbarhet i sin företagsstrategi?” Resultaten visar att de studerade företagen integrerar hållbarhet i olika utsträckning. Detta har genererat tre olika kategorier för graden av integration, låg, medel och hög. Av de åtta studerade företagen innehar två företag en låg grad av integration, fyra företag kategoriseras till nivån medel och två av företagen en hög grad av integration. Vidare besvarades problemformulerings andra del genom en kartläggning av flertalet drivkrafter och utmaningar till denna integration. Fyra drivkrafter och fyra utmaningar har identifierats som de huvudsakliga faktorerna till att företagen integrerar eller inte integrerar hållbarhet i sin företagsstrategi. De fyra främsta utmaningarna till att integrera hållbarhet är; kunskap, finansiella incitament, knyta hållbarhet till kärnverksamhet och formulering & planering. Vidare identifierades följande fyra drivkrafter som de främsta; vara en god samhällsmedborgare, medarbetares välmående, företagets anseende och konkurrensfördelar. Slutsatserna presenteras i en modell för integration av hållbarhet i företagsstrategi för små och medelstora tjänsteföretag. Studien påvisar ett utrymme till att företag ska kunna integrera hållbarhet ytterligare. Detta kan leda till en högre ekonomisk lönsamhet för företaget själv och en ökad nytta för samhället.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)