Ledares egenskaper för ett framgångsrikt resultat : En studie om män och kvinnor i ledarroller

Detta är en Kandidat-uppsats från Karlstads universitet/Handelshögskolan (from 2013)

Sammanfattning: Den ökande jämställdheten i samhället har medfört förändringar i ledande positioner. Detta har skapat en osäkerhet inför ett främmande ledarskap där manligt ledarskap tidigare varit norm. Frågan har därför väckts om vilka skillnader som finns mellan manliga och kvinnliga ledare samt hur dessa grupper ställs mot varandra. Forskningen har inte nått koncensus i frågan huruvida det finns skillnader mellan män och kvinnor som ledare. Detta har skapat en möjlighet att bidra till ämnet vilket underbyggs av samtida forskare som förklarar att det behövs ytterligare forskning inom området kön och ledarskap för att utveckla förståelsen.  Kärnan i ledarskap i organisationer ur ett företagsekonomiskt perspektiv är att skapa förutsättningar för att gemensamt uppnå mål. Syftet med studien är att förstå hur ledarskap hos män och kvinnor tar sig uttryck förklarat med hjälp av olika ledarstilars egenskaper för att uppnå ett framgångsrikt resultat. Tidigare forskning om ledarskap hos män och kvinnor i kombination med teoretiska modeller om ledarstilar har använts för att uppnå syftet. Genom kvalitativa intervjuer med ledare inom ett privat vinstdrivande detaljhandelsföretag samlades empiri in för att svara på de forskningsfrågor som formulerats utifrån syftet. Data från intervjuerna analyserades med hjälp av en kvalitativ innehållsanalys och kodades utifrån forskningsfrågorna. Utöver teman förankrade i forskningsfrågorna framkom även andra teman som relaterats till företagsekonomi och med hjälp av grundad teori kodades innehållet. Resultatet visade bland annat att informanternas ledarskap tog sig uttryck genom ledarstilarna demokratiskt, tranformativt, karismatiskt och situationsanpassat ledarskap. Utöver dessa analyserades informanternas svar i relation till ett flertal andra ledarstilars egenskaper, men en reflektion var att verksamhetens sätt att organisera sig skulle kunna påverka vilka ledaregenskaper som kommer till uttryck. Till skillnad från delar av den tidigare forskning som använts till underlag för studien påvisade resultatet inte några skillnader mellan manliga och kvinnliga informanter i deras ledaregenskaper. Utifrån de undersökta ledarstilarna går det att dra slutsatser om vilka egenskaper som kan anses fördelaktiga för ett framgångsrikt ledarskap. Slutsatsen av undersökningen visade att egenskaperna: Involverande, relationsorienterad, utmanande och att vara flexibel i sitt ledarskap är mest fördelaktiga för att uppnå ett framgångsrikt resultat.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)