Tre gånger så många eller Tre gånger fler : En kvantitativ studie kring hur elever tolkar vanliga aritmetiska jämförelser

Detta är en Magister-uppsats från Högskolan i Jönköping/Matematikdidaktik

Sammanfattning:

Matematiska uttryck skall i så stor utsträckning som möjligt vara entydiga – det ska inte råda tveksamhet över vad som menas. Aritmetiska jämförelser borde inte vara något undantag. Därför kan man tycka att det måste vara tydligt vad aritmetiska jämförelser betyder. Men det finns de som hävdar att aritmetiska jämförelser kan betyda olika saker beroende på hur de presenteras.Syftet med denna studie är att undersöka hur elever i årskurs 4-6 (10-13 år) tolkar aritmetiska jämförelser i matematiska textuppgifter. Med aritmetiska jämförelser menas här proportionella förhållanden som beskriver ett samband, till exempel mellan två storheter.

Studien utgår från dessa frågeställningar:

Skiljer elever på jämförelser som till exempel tre gånger så många och tre gånger fler? Hur uppfattar elever jämförelserna dubbelt och hälften?

Skiljer sig tolkningarna mellan pojkar och flickor?

 Skiljer sig tolkningarna mellan elever med svenska som förstaspråk och elever med svenska som andraspråk?

Studien baseras på enkäter från 188 elever. Analysen visar att den absoluta majoriteten av eleverna i studien tolkar gånger så många och gånger fler som synonyma uttryck. Likaså gör de flesta elever den allmänt vedertagna tolkningen av jämförelserna dubbelt och hälften.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)