Kan känsla av sammanhang och självbild predicera behandlingsutfall vid alkoholberoendebehandling?

Detta är en Master-uppsats från Göteborgs universitet/Psykologiska institutionen

Författare: Anders Hellenäs-silano; Tobias Sjögren; [2019-11-06]

Nyckelord: ;

Sammanfattning: Studien syftade till att undersöka känsla av sammanhang och självbild hos personer som genomgått behandling för alkoholberoende samt huruvida känsla av sammanhang och självbild kunde predicera behandlingsutfall. I studien deltog 322 personer, 243 män och 79 kvinnor, med en genomsnittsålder på 48,15 år. Deltagarna fick besvara instrumenten Addiction severity index, strukturell analys av socialt beteende (självbild) och känsla av sammanhang vid två tillfällen, vid behandlingsstart och 2,5 år senare. Resultatet visade att deltagarna skattade lägre på känsla av sammanhang och självbild jämfört med normgrupp. Både känsla av sammanhang och självbild förbättrades signifikant mellan de båda skattningstillfällena. De positiva delarna av självbilden kunde predicera för ett mer framgångsrikt behandlingsutfall vilket visar att självbild är viktigt att ta hänsyn till vid alkoholberoendebehandling.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)