"De tänker ju med snoppen" : En kritisk diskursanalys av språkanvändningen kring sexualitet och sexuell njutning i en svensk podcast

Detta är en Kandidat-uppsats från Högskolan i Jönköping/HLK, Medie- och kommunikationsvetenskap; Högskolan i Jönköping/HLK, Medie- och kommunikationsvetenskap

Sammanfattning: Studien undersöker hur sexualitet och sexuell njutning konstrueras i podcasten Alice & Bianca - Har du sagt A får du säga B. Syftet är att undersöka om podcasten följer de normer kring patriarkala strukturer som finns i samhället, som går att koppla till sexualitet och sexuell njutning. Det teoretiska ramverket utgörs av genusteori samt kritisk diskursanalys. Vald metod är likt teorin kritisk diskursanalys. Genom transkription av utvalda avsnitt har lexikala aspekter studerats. Analysen som utgörs av metodologiska begrepp presenteras tematiskt. De tre framträdande teman som studien resulterat i är Alice och Bianca som sexgudinnor, Killar vs. Tjejer och Fylla + sex = sant. Utfallet av studiens diskussion bekräftar tidigare forskning då podcastens budskap är motsägelsefullt. Tydligast är att podcasten reproducerar och stärker heteronormen.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)