Job crafting : En studie om sambandet mellan job crafting och hälsa för personal inom äldreomsorgen i Sverige

Detta är en Magister-uppsats från Umeå universitet/Institutionen för psykologi

Författare: Katja Löfling; Malin Nygren; [2016]

Nyckelord: Job crafting; hälsa; äldreomsorg; Sverige;

Sammanfattning: Den ekonomiska samhällssituationen har orsakat mycket neddragningar inom offentlig sektor. Dessutom är personalbristen stor inom den svenska äldreomsorgen. Denna personalgrupp har redan idag de största ohälsotalen och sjuktalen tenderar att öka. En trend som genererar stora kostnader såväl på samhällsnivå som för enskilda arbetsgivare. Denna studie ämnar undersöka begreppet job crafting, hur individen kan påverka olika faktorer i sin arbetsmiljö, och hur job crafting påverkar hälsa. Urvalsgruppen bestod av yrkesverksamma chefer och deras arbetsgrupper inom äldreomsorgen i norra Sverige och utgjordes av 94 procent kvinnor och sex procent män (N=177, M=44). Datainsamling skedde via enkäter baserade på mätinstrument som anses väl beprövade och valida. De fyra hypoteser gällande sambandet mellan job crafting och hälsa kunde inte bekräftas, trots att tidigare forskning uppvisat ett samband. Analys av valda variabler förväntades uppvisa ett linjärt samband, som istället visade sig vara kurvlinjärt där hälsan förbättrades då strategier av job crafting utövades på en medelnivå. Det icke-linjära sambandet gjorde det rimligt att anta att kontextuella förutsättningar för personal inom äldreomsorgen försvårar processen för job crafting samt att för hög grad av job crafting får en negativ effekt på hälsa.   The financial situation in society has brought on many cutbacks in the public sector. In addition, Sweden has a severe staff shortage in elder care. Personel in this kind of work already peak at the sick leave statistics and the number is showing rising tendencies. This causes great costs both for society and for individual employers. The aim of this study was to examine the concept of job crafting, i.e how individuals can make changes within the boundaries of their work environment and the way these changes effects their well- being. The selection group is representative for the profession within Swedish elder care with 94 percent women and 6 percent men (N=177, M=44). Data collection have been made by a survey answered by leaders and their work groups and the instruments used for constructing the survey is well tested and valid. Four hypothesis were presented claiming a connection between variabels concerning job crafting and health but they could not be confirmed even though previous research has shown that fact. The expected results were to illustrate a linear connection but it turned out to be curved. The result made it possible to assume that contextual conditions for personel within elder care makes it difficult to engage in job crafting. Thus, an unfavorable high level of job crafting will have negative effect on health.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)