Nostalgiska Ljud

Detta är en Kandidat-uppsats från Blekinge Tekniska Högskola/Inst. för teknik och estetik, DITE

Sammanfattning: Det finns ljud som är på väg att försvinna i takt med teknologins utveckling. Dagens ungdomar har aldrig hört ljud från den äldre teknologin, som den äldre generationen har fått växa upp med såsom skrivmaskinen, modemet m.m. Dessa produkter gav ifrån sig ett speciellt ljud som numera inte hörs lika mycket idag. Men vad händer när tekniken utvecklas till den grad att ljud blir en säkerhetsfråga? Förutom teknikljud finns det ljud från förhistoriska och nyligen utdöda djur som forskare har lyckats återskapa genom studier av kvarlevornas anatomi. Idag är dessa djurs ättlingar också på väg att försvinna på grund av människans destruktiva handlingar som skövling av skogar och förorening av hav. Hur kommer skogarna och haven låta när djurlivet försvinner därifrån? Vad säger det oss om ekosystemets hälsa? Detta kandidatarbete handlar om att finna både utdöende och utdöda ljud och implementera dem i en stad, där man kan få ta del av gamla och utdöda ljud som antingen ingen eller väldigt få har hört. Genom tidigare forskning, fältarbete och ljudbearbetning har jag försökt besvara den produktiva frågan: Hur kan man skapa en ljudmiljö med utdöende och utdöda ljud i digitala medier? Utifrån denna frågeställning har jag även undersökt: Hur påverkas vi och vårt samhälle vi lever i av saknaden av ljud? Nyckelord: ljudekologi, ljuddesign, teknik, historia, level design -------- There are sounds that are about to disappear as technology develops. Today's youth have never heard sounds from the older technology that the older generation has grown up with such as the typewriter, the modem etc. These products emitted a special sound which now are not heard as much today. But what happens when technology evolves so much that sound becomes a safety issue? Aside to technology sound, there are sounds from prehistoric and recently extinct animals that scientists have succeeded in reviving through studying the remains anatomy. And today, these animal's decedents are also disappearing due to man's destructive actions that devastates forests and pollutes oceans. How will the forests and the oceans sound like when the animal life disappears? What does that tell us about the health of the ecosystem? This Bachelor thesis project is about to find both dying and extinct sounds and implement them in a city where you can take part of old and extinct sounds that either no one or very few have heard. Through previous research I've tried to answer the productive question: How can you create a sound environment with dying and extinct sounds in digital medias? On this issue, I've also examined: How are we and our society we live in affected by the lack of sound? Keywords: sound ecology, sound design, technology, history, level design

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)