Homosexuella män vill också skaffa barn -en kvalitativ intervjustudie

Detta är en Kandidat-uppsats från Lunds universitet/Sociologi

Sammanfattning: Syftet med denna studie var att undersöka hur homosexuella män upplever surrogatmoderskap samt hur de påverkas av samhällets syn på surrogatmoderskap. Jag tar i detta sammanhang upp förarbetet - Olika vägar till föräldraskap (SOU 2016:11) och hur rapporteringen från olika media påverkar parens inställning i surrogatmoderskapsfrågan. Materialet i denna studie består av kvalitativa intervjuer med homosexuella män och par som har eller kan tänka sig att skaffa barn genom surrogatmoderskap. Kvalitativ forskning utifrån semistrukturerad intervju kan i denna studie ge svar som kan betraktas som berättelser där intervjupersonerna utvecklar sina synpunkter. Vid genomförande av analys av materialet identifierade jag stigmatisering, som till stor del var omedveten av intervjupersonerna själva. Jag kunde även se att heteronorm är det som är tongivande i samhället. Teorin som jag huvudsakligen tillämpat i min analys är Goffmans stigmateori. Media och förarbete till lagen som nämnts ovan ses vara en bidragande orsak till hur människor ser på surrogatmoderskap och om det ska bli tillåtet eller inte. Sammanfattningsvis kan jag se hur media och förarbetet reproducerar åsikter vilket påverkar intervjupersonernas liv.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)