Shortstop Electronic Protection System : slutet för dagens och framtidens radarzonrör?

Detta är en L3-uppsats från Försvarshögskolan/Försvarshögskolan

Sammanfattning:

Krigshistorien har visat otaliga exempel på kampen mellan medel och motmedel och detta arbete beskriver ett av desenaste inslagen i denna envig. Motmedlet kallas Shortstop Electronic Protection System (SEPS) och är framtaget föratt möta radarbaserade elektroniska zonrör. Syftet med uppsatsen har varit att få en ökad förståelse för systemet och attutröna om det klarar kraven som ställs av en svensk amfibisk insatsstyrka (ATU) i en framtida internationellfredsoperation. Inledningsvis konstateras att behovet av ett skydd mot radarzonrör existerar i vald hot-, ochförbandsmiljö samt att kraven på motmedlet innefattar mycket hög prestanda på bl.a. reaktionstider och autonomitet.Radarzonrören har en mängd olika förmågor där de modernare mer avancerade zonrören innefattar olika typer avstörskydd. Dessa skydd består i huvudsak av olika typer av tröskelskydd kombinerat med en sen öppningstid i granatensbana. Under framtagning är också radarzonrör med icke-repetitiva signaltyper och mer avancerade störskydd.SEPS teknik för att möta radarzonrör är att med snabb responstid och vilseledande, koherent, repeterstörningsteknikproducera tillräcklig effekt inom radarzonrörets mottagarbandbredd och därmed få granaten att brisera i förtid.Systemet är passivt och endast aktivt vid konstaterat hot, vilket realiseras med ett så kallat hotbibliotek där upptäcktsignal korreleras och identifieras. Utrustningen finns i såväl rörliga som stationära konfigurationer, vilka möterförbandets krav på varierande uppgifter och uppträdande. Det konstateras att SEPS har kapacitet attsignalbehandlingsmässigt möta alla typer av repetitiva signaler från ett radarzonrör med CW-, FMCW- ochpulsdopplerteknik, men att utrustningen inte bedöms klara framtida radarzonrör med icke-repetitiva signalformer.Avslutningsvis konstateras att SEPS till övervägande del uppfyller valt typförbands krav på ett komplementskydd motradarzonrör inom ramen för vald hotmiljö och tidsram och att det nedbringar effekten av fientlig eld med minst 50 %.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)