Den oroliga ortopedpatienten : Anestesisjuksköterskors strategier för att lindra ortopedpatienters oro vid regional anestesi

Detta är en Magister-uppsats från Linnéuniversitetet/Institutionen för hälso- och vårdvetenskap (HV); Linnéuniversitetet/Institutionen för hälso- och vårdvetenskap (HV)

Sammanfattning: Bakgrund: En anestesisjuksköterska ska främja hälsa och förebygga ohälsa med respekt för patienternas värdighet och integritet. Regional anestesi är vanligt förekommande vid ortopedisk kirurgi. Det innebär att en eller flera av patienternas kroppsdelar bedövas, och försätter således patienterna i en utsatt situation med förlorad kroppskontroll. Detta kan ge upphov till oro och obehag för patienterna, och anestesisjuksköterskor bör ha kunskap om hur de genom olika omvårdnadsåtgärder kan lindra patienternas oro. Syfte: Studiens syfte är att utforska och belysa anestesisjuksköterskors strategier för att lindra ortopedpatienters oro vid regional anestesi. Metod: Semistrukturerade intervjuer genomfördes med tio anestesisjuksköterskor som hade minst ett års klinisk erfarenhet samt erfarenhet av att vårda aktuell patientgrupp. Datamaterialet analyserades med hjälp av en kvalitativ innehållsanalys, där meningsbärande enheter kondenserades och utmynnade i underkategorier och kategorier. Resultat: Studiens resultat visar att anestesisjuksköterskorna strävar efter att skapa en vårdande relation med patienten. Anestesisjuksköterskorna anpassar sitt förhållningssätt till patienten, bland annat genom ett bra bemötande och att värna om patientens delaktighet. Hjälpmedel som närhet till patienten, att skapa en trygg miljö, individanpassad information och att vid behov erbjuda lugnande läkemedel, framkommer från anestesisjuksköterskorna som strategier för att lindra ortopedpatienternas oro. Slutsats: Genom att använda de strategier som framkommer i studiens resultat kan anestesisjuksköterskor lindra ortopedpatienternas oro vid regional anestesi. Studiens resultat bekräftar flertalet tidigare studier, vilket styrker dess kliniska relevans.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)